Policy, Law, Economics and Politics - Deepening Democracy through Access to Information
This privately-owned website is operated and maintained by Creamer Media
We have detected that the browser you are using is no longer supported. As a result, some content may not display correctly.
We suggest that you upgrade to the latest version of any of the following browsers:
         
close notification
25 June 2017
Legislation
 
1
2 3 4
 
 
 
27 Feb 2017
 
 
 
 
The Constitution in English (1996)
Constitution
We, the people of South Africa, Recognise the injustices of our past; Honour those who suffered for justice and freedom in our land; Respect those who have worked to build and develop our country;...
 
 
 
 
The Constitution in Xitsonga (1996)
Constitution
Hina, vanhu va Afrika Dzonga, Hi lemuka ku kala vululami ka nkarhi lowu hundzeke evuton’wini bya hina; Hi xixima lava va xanisekeke hikwalaho ko hisekela vululami na ntshunxeko etikweni rerhu; Hi...
 
 
 
 
The Constitution in SiSwati (1996)
Constitution
Tsine, bantfu baseNingizimu Afrika; Siyakubona kungabi khona kwebulungiswa esikhatsini lesengcile; Setfulela sigcoko labo labahlukunyetwa kuze sitfole bulungiswa nenkhululeko eveni letfu;...
 
 
 
 
The Constitution in Setswana (1996)
Constitution
Rona, re le batho ba Aforika Borwa, Re itse ditshiamololo tsa rona tse di fetileng; Re tlotla ba ba bogetseng tshiamo le kgololosego mo lefatsheng la rona; Re tlotla ba ba diretseng go aga le go...
 
 
 
 
The Constitution in Sesotho (1996)
Constitution
Rona, setjhaba sa Afrika Borwa, Re elellwa makgopo a maoba le maobeng a rona; Re tlotla ba hlokofaditsweng ka lebaka la toka le tokoloho naheng ya rona; Re tlotla bao ba ileng ba sebeletsa ho aha...
 
 
 
 
The Constitution in Sepedi (1996)
Constitution
Rena, batho ba Afrika-Borwa, Re elelwa ditlhokatoka tša rena tša maloba; Re tlotla bao ba ilego ba hlokofaletšwa toka le tokologo nageng ya gaborena; Re hlompha bao ba ilego ba katanela go aga le...
 
 
 
 
The Constitution in isiZulu (1996)
Constitution
Thina, Bantu baseNingizimu Afrika, Siyakukhumbula ukucekelwa phansi kwamalungelo okwenzeka eminyakeni eyadlula; Sibungaza labo abahluphekela ubulungiswa nenkululeko kulo mhlaba wethu; Sihlonipha...
 
 
 
 
The Constitution in isiXhosa (1996)
Constitution
Thina, bantu bomZantsi Afrika, Siyaziqonda iimeko zolwaphulo-bulungisa zamaxesha ethu adlulileyo; Sibanika imbeko abo beva ubunzima bebulalekela ubulungisa nenkululeko elizweni lethu; Siyabahlonela...
 
 
 
 
The Constitution in isiNdebele (1996)
Constitution
Thina, abantu beSewula Afrika, Siyakwazi ukungaphatheki kwethu ngokomthetho esikhathini esadlulako; Siphathela phezulu abahlukunyezwa ngebanga lokobana kubenokulunga begodu nekululeko enarheni...
 
 
 
 
The Constitution in Afrikaans (1996)
Constitution
Ons, die mense van Suid-Afrika, Erken die ongeregtighede van ons verlede; Huldig diegene wat vir geregtigheid en vryheid in ons land gely het; Respekteer diegene wat hul beywer het om ons land op...
 
 
27 Feb 2016
 
 
 
The Constitution in Tshivenda (1996)
Constitution
Riṋe vhathu vha Afurika Tshipembe, Ri dzhiela nṱha zwa u kandeledzwa hashu ha tshifhinga tsho fhiraho, Ri hulisa avho vhe vha tambudzelwa u sa kandeledzwa na mbofholowo kha shango ḽashu; na uri Ri...
 
 
30 Jan 2009
 
 
 
Constitution Fourteenth Amendment Act of 2008
Constitution
To amend the Constitution of the Republic of South Africa, 1996, so as to • further regulate the determination of political party participation in provincial delegations to the National Council...
 
 
 
Legislation
 
1
2 3 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Topics on this page
 
 
 
Company
 
GE
Continent
 
Country
 
Industry Term
 
 
 
 
 
 
Online Publishers Association
Close